Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Kompetencje

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


PODSTAWY PRAWNE _ KOMPETENCYJNE CO SP ZOZ

PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA ZAKŁADU CO SPZOZ

 

Zakład działa na podstawie aktów prawnych:

1)    Ustawa z dnia  15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112,  poz. 654 z późn..zm.),

2)    Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. - o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),

3)    Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. - o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.),

4)    Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. - o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857),

5)    Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. - o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 z późn. zm.),

6)     Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.)

7)    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami.(Dz.U. z 2007 r nr 223 poz.1655 z póź. zm.)

8)    Inne przepisy, dotyczące samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym akty wykonawcze do ustaw wymienionych w pkt 1-7.

 

Zakład działa na podstawie wewnętrznych dokumentów normatywno-prawnych:

1)    Statut Zakładu Centrum Odwykowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ul. Zgierska 18A, 04-092 Warszawa.

2)     Regulamin Organizacyjny Centrum Odwykowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ul. Zgierska 18A, 04-092 Warszawa.

 


Wprowadził Kąkol Józef Jerzy (Centrum Odwykowe SPZOZ) 2010-02-17
Aktualizujący Kąkol Józef Jerzy (Centrum Odwykowe SPZOZ) 2012-12-03
Zatwierdzający Leśniewska Danuta (Centrum Odwykowe) 2012-12-03
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2012-12-03
Wersja standardowa