Centrum Odwykowe SP ZOZ "Nie Jesteś Sam"
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Centrum Odwykowe SP ZOZ "Nie Jesteś Sam" > Menu Podmiotowe > Status prawny > Status prawny CO SPZOZ

Status prawny CO SPZOZ

  Drukuj
 

CENTRUM ODWYKOWE
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
z siedzibą pod adresem ul.Zgierska 18A; 04-092 Warszawa
To Osoba prawna m.st. Warszawy: 
zakład opieki zdrowotnej m.st.Warszawy
Poniżej Satut CO SP ZOZ
__________________________________

UCHWAŁA NR XXX/654 / 2012

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia  12 stycznia 2012 r.

 

Załącznik

do uchwały Nr XXX/654/2012 

Rady miasta stołecznego Warszawy

z dnia 12 stycznia 2012 r.

 

STATUT

 

CENTRUM ODWYKOWEGO

 

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU

 

OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

 

§1.

1. Centrum Odwykowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zwany dalej  "Zakładem", jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie  samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

2.Zakład może używać nazwy skróconej: Centrum Odwykowe SP ZOZ.

3.Zakład posługuje się znakiem graficznym, którego wzór określa załącznik nr 1 do statutu.

§ 2.

1.    Siedzibą Zakładu jest Warszawa.

2.    Adres Zakładu: ul. Zgierska 18a, 04-092 Warszawa.

§ 3.

Funkcję podmiotu tworzącego Zakładu wykonuje m.st. Warszawa.

§ 4.

Zakład działa na podstawie:

1)     ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112,  poz. 654 z późn..zm.), zwanej dalej "ustawą";

2)     niniejszego statutu;

3)     innych przepisów prawa.

§ 5.

1.     Zakład posiada osobowość prawną.

2.Zakład został wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych  i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  w Warszawie, pod numerem KRS: 0000113684.

§ 6.

1. Głównym celem funkcjonowania Zakładu jest wykonywanie działalności leczniczej  polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Działalność lecznicza wykonywana przez  Zakład może również polegać na:

1)     promocji zdrowia;

2)      realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

2. Zakład może uczestniczyć w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w ustawie oraz odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób.

§ 7.

Zakład organizuje i udziela świadczeń zdrowotnych obejmujących działania służące  zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne  wynikające z procesu leczenia, ustawy lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich  wykonywania.

§ 8.

1. Zadaniem Zakładu jest wykonywanie działalności leczniczej w rodzaju ambulatoryjne  świadczenia zdrowotne.

2. Do zadań Zakładu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie: psychiatria;

§ 9.

Zakład może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność inną niż działalność  lecznicza w zakresie:

l) działalności szkoleniowo-edukacyjnej;

2)      działalności wydawniczej;

3)      poradnictwa, w tym w szczególności poradnictwa psychologicznego;

4)      działalności kulturalnej;

5)      współpracy ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia na kierunkach psychologia oraz zdrowie publiczne.

§ 10.

Zakład realizuje zadania na rzecz bezpieczeństwa obronności państwa, na zasadach

określonych w odrębnych przepisach.

§ 11.

l. Zakład stanowi jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu ustawy.

2. W skład Zakładu wchodzą:

l) jednostki i komórki organizacyjne działalności podstawowej;

2)      jednostki i komórki organizacyjne działalności pomocniczej (administracyjnej, logistycznej, ekonomicznej, organizacyjnej, technicznej i inne).

3. Wykaz jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 2 pkt l, określa załącznik nr 2 do statutu.

§ 12.

l.        Dyrektor może tworzyć, łączyć albo likwidować komórki organizacyjne działalności podstawowej Zakładu, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt l, po uzyskaniu wcześniejszej pozytywnej opinii Prezydenta m.st. Warszawy.

2.Szczegółową strukturę jednostek i komórek organizacyjnych działalności pomocniczej, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt. 2 oraz ich zakres zadań ustala Dyrektor.

§ 13.

1. Organami Zakładu są:

l)       Dyrektor, który jest kierownikiem podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy;

2)     Rada Społeczna.

2.      Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem.

3.      Dyrektor reprezentuje Zakład na zewnątrz.

4.      Dyrektor jest przełożonym pracowników Zakładu oraz dokonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

§ 14.

l. W Zakładzie działa Rada Społeczna, która jest organem:

1)     inicjującym i opiniodawczym m.st. Warszawy;

2)     doradczym Dyrektora.

2. Do zadań Rady Społecznej należy:

1)     przedstawianie organom m.st. Warszawy wniosków i opinii w sprawach:

a)      zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b)     związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub

ograniczeniem działalności,

c)      przyznawania Dyrektorowi nagród,

d)     rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem,

e)      regulaminu organizacyjnego;

2)     przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b)      rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

c)       kredytów bankowych lub dotacji,

d) podziału zysku;

3)      dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4)      wykonywanie innych zadań określonych w ustawie.

3. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata. Rada Społeczna pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego składu osobowego Rady Społecznej.

4. Członkowie Rady Społecznej mogą zostać w każdym czasie, przed upływem kadencji, odwołani przez organ, który ich delegował. Przyczyną odwołania może b:

1)      nienależyte wykonywanie obowiązków;

2)     złożenie rezygnacji z funkcji członka Rady Społecznej;

3)      wykonywanie działalności konkurencyjnej lub zatrudnienie w podmiocie  wykonującym działalność konkurencyjną wobec Zakładu;

4)      skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub przestępstwo skarbowe;

5)      przyczyny określone w ustawie lub innych przepisach prawa uniemożliwiające  zasiadanie w Radzie Społecznej, w szczególności podjęcie zatrudnienia  w Zakładzie.

§ 15.

Zakład prowadzi gospodarkę finansową w formie przewidzianej dla samodzielnego  publicznego zaadu opieki zdrowotnej, na zasadach okrlonych w szczególności w ustawie oraz przepisach o rachunkowości.

§ 16.

Zaad pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

§ 17.

Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora.

§ 18.

Zakład może uzyskiwać środki finansowe:

l) z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;

2)     z wydzielonej działalności gospodarczej innej niż wymieniona w pkt l, określonej w niniejszym statucie;

3)z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, tae pochodzenia zagranicznego;

4)   na cele i na zasadach okrlonych w przepisach art. 114-117 ustawy;

5)   na realizację innych zadań okrlonych odrębnymi przepisami;

6)   na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym mowa w art. 59 ust. 2 ustawy.

§ 19.

Zakład decyduje samodzielnie o podziale zysku.

§ 20.

Roczne sprawozdanie finansowe Zakładu jest zatwierdzane przez Prezydenta m.st. Warszawy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 21.

Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Prezydent m.st. Warszawy.

§ 22.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie stosuje się przepisy ustawy oraz  przepisy wydane na jej podstawie.

2. Zmiany statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

 

Załącznik nr 1 do statutu Centrum Odwykowego

Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej

 

                                                                                     

Załącznik

do uchwały Nr XLI/1123/20 12 Rady miasta stołecznego Warszawy  

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

 

Aneksowany

Załącznik nr 2 do statutu

Centrum Odwykowego  

Samodzielnego Publicznego  

Zakładu Opieki Zdrowotnej

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  CENTRUM ODWYKOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Lp.

Nazwa jednostki  organizacyjnej

Adres

1.

Ośrodek zdrowia psychicznego i odwykowego

ul. Zgierska 18a,

04-092 Warszawa

2.

Ośrodek zdrowia psychicznego i odwykowego

ul. Zakopiańska 33

03-943 Warszawa

3.

Ośrodek zdrowia psychicznego i odwykowego

Al. Jerozolimskie 47 lok. 3

00-697 Warszawa

4.

Ośrodek zdrowia psychicznego i odwykowego

ul. Władysława Łokietka 11

 03-590 Warszawa 11

5.

Ośrodek zdrowia psychicznego i odwykowego

ul. Jagiellońska 34

03-719 Warszawa

 

UCHWAŁA NR XLI / 1123 / 2012

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 30 sierpnia 2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Wprowadził Kąkol Józef Jerzy (Centrum Odwykowe SPZOZ) 23-11-2009
Aktualizujący Kąkol Józef Jerzy (Centrum Odwykowe SPZOZ) 01-12-2012
Zatwierdzający Leśniewska Danuta (Centrum Odwykowe) 03-12-2012
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 03-12-2012
Liczba odwiedzin: 3399