Kanał Wyżej
Status prawny CO SPZOZ

CENTRUM ODWYKOWE
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
z siedzibą pod adresem ul.Zgierska 18A; 04-092 Warszawa
To Osoba prawna m.st. Warszawy: 
zakład opieki zdrowotnej m.st.Warszawy
Poniżej Satut CO SP ZOZ
__________________________________

UCHWAŁA NR XXX/654 / 2012
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia  12 stycznia 2012 r.
 

Załącznik
do uchwały Nr XXX/654/2012 
Rady miasta stołecznego Warszawy
z dnia 12 stycznia 2012 r.
 
STATUT
 
CENTRUM ODWYKOWEGO
 
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
 
OPIEKI ZDROWOTNEJ
 
 
§1.
1. Centrum Odwykowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zwany dalej  "Zakładem", jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie  samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
2.Zakład może używać nazwy skróconej: Centrum Odwykowe SP ZOZ.
3.Zakład posługuje się znakiem graficznym, którego wzór określa załącznik nr 1 do statutu.
§ 2.
1.    Siedzibą Zakładu jest Warszawa.
2.    Adres Zakładu: ul. Zgierska 18a, 04-092 Warszawa.
§ 3.
Funkcję podmiotu tworzącego Zakładu wykonuje m.st. Warszawa.
§ 4.
Zakład działa na podstawie:
1)     ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112,  poz. 654 z późn..zm.), zwanej dalej "ustawą";
2)     niniejszego statutu;
3)     innych przepisów prawa.
§ 5.
1.     Zakład posiada osobowość prawną.
2.Zakład został wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych  i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  w Warszawie, pod numerem KRS: 0000113684.
§ 6.
1. Głównym celem funkcjonowania Zakładu jest wykonywanie działalności leczniczej  polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Działalność lecznicza wykonywana przez  Zakład może również polegać na:
1)     promocji zdrowia;
2)      realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.
2. Zakład może uczestniczyć w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w ustawie oraz odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób.
§ 7.
Zakład organizuje i udziela świadczeń zdrowotnych obejmujących działania służące  zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne  wynikające z procesu leczenia, ustawy lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich  wykonywania.
§ 8.
1. Zadaniem Zakładu jest wykonywanie działalności leczniczej w rodzaju ambulatoryjne  świadczenia zdrowotne.
2. Do zadań Zakładu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie: psychiatria;
§ 9.
Zakład może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność inną niż działalność  lecznicza w zakresie:
l) działalności szkoleniowo-edukacyjnej;
2)      działalności wydawniczej;
3)      poradnictwa, w tym w szczególności poradnictwa psychologicznego;
4)      działalności kulturalnej;
5)      współpracy ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia na kierunkach psychologia oraz zdrowie publiczne.
§ 10.
Zakład realizuje zadania na rzecz bezpieczeństwa obronności państwa, na zasadach
określonych w odrębnych przepisach.
§ 11.
l. Zakład stanowi jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu ustawy.
2. W skład Zakładu wchodzą:
l) jednostki i komórki organizacyjne działalności podstawowej;
2)      jednostki i komórki organizacyjne działalności pomocniczej (administracyjnej, logistycznej, ekonomicznej, organizacyjnej, technicznej i inne).
3. Wykaz jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 2 pkt l, określa załącznik nr 2 do statutu.
§ 12.
l.        Dyrektor może tworzyć, łączyć albo likwidować komórki organizacyjne działalności podstawowej Zakładu, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt l, po uzyskaniu wcześniejszej pozytywnej opinii Prezydenta m.st. Warszawy.
2.Szczegółową strukturę jednostek i komórek organizacyjnych działalności pomocniczej, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt. 2 oraz ich zakres zadań ustala Dyrektor.
§ 13.
1. Organami Zakładu są:
l)       Dyrektor, który jest kierownikiem podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy;
2)     Rada Społeczna.
2.      Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem.
3.      Dyrektor reprezentuje Zakład na zewnątrz.
4.      Dyrektor jest przełożonym pracowników Zakładu oraz dokonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
§ 14.
l. W Zakładzie działa Rada Społeczna, która jest organem:
1)     inicjującym i opiniodawczym m.st. Warszawy;
2)     doradczym Dyrektora.
2. Do zadań Rady Społecznej należy:
1)     przedstawianie organom m.st. Warszawy wniosków i opinii w sprawach:
a)      zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
b)     związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub
ograniczeniem działalności,
c)      przyznawania Dyrektorowi nagród,
d)     rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem,
e)      regulaminu organizacyjnego;
2)     przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b)      rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
c)       kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku;
3)      dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
4)      wykonywanie innych zadań określonych w ustawie.
3. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata. Rada Społeczna pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego składu osobowego Rady Społecznej.
4. Członkowie Rady Społecznej mogą zostać w każdym czasie, przed upływem kadencji, odwołani przez organ, który ich delegował. Przyczyną odwołania może być:
1)      nienależyte wykonywanie obowiązków;
2)     złożenie rezygnacji z funkcji członka Rady Społecznej;
3)      wykonywanie działalności konkurencyjnej lub zatrudnienie w podmiocie  wykonującym działalność konkurencyjną wobec Zakładu;
4)      skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5)      przyczyny określone w ustawie lub innych przepisach prawa uniemożliwiające  zasiadanie w Radzie Społecznej, w szczególności podjęcie zatrudnienia  w Zakładzie.
§ 15.
Zakład prowadzi gospodarkę finansową w formie przewidzianej dla samodzielnego  publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na zasadach określonych w szczególności w ustawie oraz przepisach o rachunkowości.
§ 16.
Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.
§ 17.
Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora.
§ 18.
Zakład może uzyskiwać środki finansowe:
l) z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;
2)     z wydzielonej działalności gospodarczej innej niż wymieniona w pkt l, określonej w niniejszym statucie;
3)z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;
4)   na cele i na zasadach określonych w przepisach art. 114-117 ustawy;
5)   na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami;
6)   na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym mowa w art. 59 ust. 2 ustawy.
§ 19.
Zakład decyduje samodzielnie o podziale zysku.
§ 20.
Roczne sprawozdanie finansowe Zakładu jest zatwierdzane przez Prezydenta m.st. Warszawy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§ 21.
Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Prezydent m.st. Warszawy.
§ 22.
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie stosuje się przepisy ustawy oraz  przepisy wydane na jej podstawie.
2. Zmiany statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
 
 
Załącznik nr 1 do statutu Centrum Odwykowego
Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej
 
                                                                                     
Załącznik
do uchwały Nr XLI/1123/20 12 Rady miasta stołecznego Warszawy  
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
 
Aneksowany
Załącznik nr 2 do statutu
Centrum Odwykowego  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  CENTRUM ODWYKOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
Lp.
Nazwa jednostki  organizacyjnej
Adres
1.
Ośrodek zdrowia psychicznego i odwykowego
ul. Zgierska 18a,
04-092 Warszawa
2.
Ośrodek zdrowia psychicznego i odwykowego
ul. Zakopiańska 33
03-943 Warszawa
3.
Ośrodek zdrowia psychicznego i odwykowego
Al. Jerozolimskie 47 lok. 3
00-697 Warszawa
4.
Ośrodek zdrowia psychicznego i odwykowego
ul. Władysława Łokietka 11
 03-590 Warszawa 11
5.
Ośrodek zdrowia psychicznego i odwykowego
ul. Jagiellońska 34
03-719 Warszawa
 
UCHWAŁA NR XLI / 1123 / 2012
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 30 sierpnia 2012 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Status prawny CO SPZOZ

Wersja standardowa