Centrum Odwykowe SP ZOZ "Nie Jesteś Sam"
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Centrum Odwykowe SP ZOZ "Nie Jesteś Sam" > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Centrum Odwykowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://centrum-odwykowe.waw.pl/

 

Data publikacji strony internetowej - strona została opublikowana w 2007 roku

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej   - nie było aktualizacji.

Oświadczenie sporządzono dnia 18 września 2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Iwona Bartosiak – Kierownik Działu Administracji, pokój nr 3, na parterze budynku przy ul. Zgierskiej 18a w Warszawie, nr tel.: 22 870 03 77, e-mail sekretariat@centrumodwykowe.waw.pl . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żadanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – adres poniżej.

https:www.rpo.gov-pl/content/jak-zglosic-się-do-rzecznika-praw-obywatelskich

 

 

      Dostępność architektoniczna

Jednostki organizacyjne Centrum Odwykowego Samodzielnego Publicznego   

Zakładu Opieki Zdrowotnej:

 1. Przychodnia nr 1 przy ul. Zgierskiej 18a w Warszawie (siedziba Zakładu)

  Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

  Dzienny Oddział Terapii od Substancji Psychoaktywnych

  Dyrekcja

  Administracja

 2. Przychodnia nr 2 przy ul. Zakopiańskiej 33 w Warszawie

  Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Substancji Innych niż Alkohol

 3. Przychodnia nr 3 Al. Jerozolimskie 47 lok. 3 w Warszawie

  Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

 4. Przychodnia nr 4 przy ul. Wł. Łokietka 11 w Warszawie

  Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

  Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

 5. Przychodnia nr 5 przy ul. Jagiellońskiej 34 w Warszawie, wejście III, piętro 5.

  Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

   

Spełniają podstawowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom z niepełnosprawnością

Do budynków prowadzą  2 wejścia, przy czym co najmniej 1 dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone w windę lub podjazd.

Rejestracja medyczna znajduje się na parterze budynku lub w pomieszczeniu, do którego doprowadzona jest platforma dla osób niepełnosprawnych.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynków lub na poziomie, do którego doprowadzona jest platforma dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkami lub na wewnętrznym parkingu znajdują się co najmniej 2 miejsca wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Do budynków i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabosłyszących.

 

 

Głusi  i słabosłyszący pacjenci SPZOZ Centrum Odwykowe mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego podczas kontaktu z Punktem Obsługi Pacjenta, lekarzem  i terapeutą. Usługa jest dostępna przy wykorzystaniu tłumacza online :

http://www.centrumodwykowe.waw.pl/tlumacz.htm

Osoba zainteresowana uzyskaniem pomocy przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed terminem wizyty (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

 
 
Wprowadził Kocielnik Artur (Centrum Odwykowe) 22-09-2020
Aktualizujący Kocielnik Artur (Centrum Odwykowe) 22-09-2020
Zatwierdzający Leśniewska Danuta (Centrum Odwykowe) 28-09-2020
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 28-09-2020
Liczba odwiedzin: 91
Rejestr zmian